Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Quang (chủ biên)

Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp: Phần 1 gồm 44 bài tập của môn học Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp. Hy vọng cuốn sách thất sự hữu ích cho các bạn sinh viên theo học môn kế toán tài chính hay những ai quan tâm đến nó.