• Bai ky yeu HTKH thang 10 Vu Duong Thuy Nga

    Bai ky yeu HTKH thang 10  Vu Duong Thuy Nga

    Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã định hướng " Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu khên chốt và Giáo dục và...

     7 p vinhuni 30/10/2014 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số