• Giáo trình Chính trị 2008 mới

  Giáo trình Chính trị 2008 mới

  Mục đích của môn học là trang bị cho học sinh những kiến thức lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, làm cơ sở xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, giúp học sinh định hướng lý tưởng, xác định động cơ học tập.

   172 p vinhuni 25/04/2014 97 6

 • Giáo trình Lịch sử Đảng - TS Nguyễn Hữu Vượng

  Giáo trình Lịch sử Đảng - TS Nguyễn Hữu Vượng

  Giáo trình Lịch sử Đảng của TS Nguyễn Hữu Vượng trình bày những nội dung chính: Chương 1 : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 – 1954), chương 2 : Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975), chương 3 : Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và...

   65 p vinhuni 25/04/2014 261 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số